Home

Ilość odsłon: 3026   Data publikacji:  2007-11-02

 

Projekt  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w  ramach  Programu  Sąsiedztwa  Polska - Białoruś - Ukraina  INTERREG  III A / TACIS  CBC

Hajnówka, dnia  02 listopada  2007 r. 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

BI. 341 / 16 / 2007

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych  na  podstawie  art. 11  ust. 8  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr 19,   poz. 177  z  późniejszymi  zmianami)

 1. Nazwa  i  adres  zamawiającego:

     Gmina  Miejska  Hajnówka   ul. Aleksego  Zina  1  17 - 200 Hajnówka
     Regon: 050658999
    NIP: 6030006341
    
www.hajnowka.pl   e-mail: hajnowka@hajnowka.pl
     
tel. (085) 682 2180, fax. (085) 682 2994 

 2. Określenie  trybu  zamówienia:

      Postępowanie  będzie  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z  późniejszymi  zmianami.

 3. Określenie  sposobu  uzyskania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   (SIWZ):

      Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia :

      a. po  złożeniu pisemnego wniosku Wykonawca możne odebrać w siedzibie Zamawiającego w
          Referacie  Budownictwa i Inwestycji  pok. Nr  208,
      b. na  pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni  za 
          zaliczeniem pocztowym, 
      c. można  pobrać  ze  strony  internetowej  www.hajnowka.pl,

      Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie.

 4. Opis  przedmiotu  oraz  wielkości  i  zakresu  zamówienia:

      Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo -       kosztorysowej  przebudowy  ulic  powiatowych i miejskich  w  Hajnówce  wraz  z  uzyskaniem        wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz prawomocnego pozwolenia na budowę :

      Zadanie  Nr 1:

                            1.1. Przebudowa ul. Prostej  w  Hajnówce  o dł. ok. 1 074 mb,

                            1.2. Przebudowa ul. Targowej  w  Hajnówce  o dł. ok. 1 024 mb,

                            1.3. Przebudowa ul. Dolnej  w  Hajnówce  o dł. ok. 650 mb,

                            1.4. Przebudowa ul. Poddolnej  w  Hajnówce  o dł. ok. 1 150 mb,

                            1.5. Przebudowa ul. Ks. A. Dziewiatowskiego  w  Hajnówce  o dł. ok. 412 mb,

      Zadanie  Nr 2:

                            2.1. Przebudowa  ul. Armii  Krajowej  (odcinek  od  ul. Rakowieckiego do                                    ul. 3 Maja)  +  ul. Kolejki  Leśne  w  Hajnówce  o długości  odpowiednio                                 ok.  415 mb  i  773 mb,

                            2.2. Przebudowa  ul. Fabrycznej  w  Hajnówce  o dł. ok. 357 mb,  

                            2.3. Przebudowa  ul. Bagiennej, Żwirowej  i  Wąskiej  w  Hajnówce                                     o łącznej  dł. ok. 800 mb,

                            2.4. Przebudowa  ul. Poziomkowej  w  Hajnówce  o dł. ok. 166 mb,

                            2.5. Przebudowa  ul. Malinowej  w  Hajnówce  o dł. ok. 166 mb,

                            2.6. Przebudowa ul. Żeromskiego, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Prusa w 
                                  Hajnówce o łącznej  dł. ok. 1 037 mb,

                            2.7. Przebudowa  ulicy  bez  nazwy  (przedłużenie  ul. Elektrycznej) 
                                  w  Hajnówce  o dł. ok. 210 mb,

                                         CPV   74.23.20.00 - 4  

      Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  SIWZ.

      Zamawiający  posiada  aktualne  mapy  do  celów  projektowych  w  skali 1:500.  

 5. Oferty  wariantowe:

      Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  przewidującej  odmienny  sposób 
       wykonania  zamówienia  (oferta  wariantowa). 

6. Termin  wykonania  zamówienia:

       Wymagany  termin  realizacji  zamówienia  -  15 maja  2008 roku.

 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich  spełniania:

     O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  oferenci, którzy: 

       a. spełniają  warunki  określone  w  art. 22  ust. 1  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku  
           prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177  wraz  z  póź. zmianami),

       b. nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie 
          art. 24  ust. 1 i  2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo  zamówień  publicznych            (Dz. U. Nr 19, poz. 177  wraz  z  późniejszymi  zmianami),

c. spełniają  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

      Ocena  spełniania  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia - nie  
     spełnia” w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
     wyszczególnionych  w  SIWZ. Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać   

      jednoznacznie, iż  w/w  warunki  wykonawca  spełnił.

8. Informacja  na  temat  wadium:

      Zamawiający  nie  żąda  wniesienia  wadium.

 9. Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:

      Cena  100 %  -  za  najkorzystniejszą  cenę  zamawiający  uznaje  najniższą  cenę  brutto.

10. Miejsce  i  termin  składania  ofert:

      Miejsce składania ofert - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1,

                                                 pok. Nr  219  -  sekretariat  Urzędu.

      Termin  złożenia  ofert   -  do  dnia  12 listopada  2007 roku  do  godz. 1000.

11. Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert:

      Miejsce  otwarcia  ofert - Urząd  Miasta  Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1,

                                                 pok. Nr  219  -  sekretariat  Urzędu.

      Termin  otwarcia  ofert   -  12 listopada  2007 roku  do  godz. 1015. 

12. Termin  związania  ofertą:

      Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

13.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych  (Zadanie  Nr 1,
       Zadanie  Nr 2). 

14. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej. 

15. Zamawiający  nie  przewiduje  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów.

16. Zamawiający  nie  przewiduje  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przy  
      zastosowaniu  aukcji  elektronicznej.

17. Osobami po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

      a. Andrzej  Hajduk   tel. (085) 682 6443, fax. (085) 682 2875,

      b. Jarosław  Kicel     tel. (085) 682 2875, fax. (085) 682 2875,

      od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  8.oo - 14.oo.

18. Ogłoszenie  zostało  zamieszczone  na  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  dniu
      02 listopada  2007 roku  pod  Nr 211154-2007

BURMISTRZ
Miasta Hajnówka

Pliki do pobrania:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444