Home

Ilość odsłon: 2878   Data publikacji:  2007-06-06

Hajnówka dnia, 2007-06-06

GKM.7044- /07

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka,
tel./085/ 682 21 80, fax /085/ 682 29 94

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w Hajnówce przy ulicy Ks. Wierobieja i ulicy 3 – go Maja (od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Batorego).

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień
CPV: 45316110-9 – Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

4.Zakres robót.

4.1. Zadanie I.

Ulica Ks. Wierobieja:

  • Ustawienie nowych słupów oświetlenia ulicznego wraz ze źródłem światła – szt. 12

  • Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości – 567 m

4.2. Zadanie II.

Ulica 3 – go Maja (od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Batorego):

  • Ustawienie nowych słupów oświetlenia ulicznego wraz ze źródłem światła – szt. 14

  • Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości – 813 m

5.Wymagany termin realizacji zamówienia:

·         Zadanie I –  do dnia 20 lipca 2007 r.

·         Zadanie II – do dnia 20 lipca 2007 r.

Wykonawstwo należy skoordynować z pracami Zakładu Energetycznego Białystok S.A. na skablowanie sieci komunalnej w Hajnówce w obrębie ww. ulic.

6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

- Cena - 90%

- Gwarancja - 10 %

7.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

12.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr.219

do dnia 21.06. 2007r do godz. 1000.

Koperta powinna być oznaczona – OFERTA - „Przetarg - budowa linii oświetlenia ulicznego w Hajnówce przy ulicy Ks. Wierobieja i ulicy 3 – go Maja (od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Batorego).”

13.Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.06.2007r o godz.1015 w pok. Nr.202

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

15.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.hajnowka.pl, SIWZ można również odebrać w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.202 lub otrzymać pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

·         W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

·         spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

  • Marta Wilson - Trochimczyk                tel. 085 6822014

  • Marcin Sawicki                                 tel. 085 6822014

Pliki do pobrania:

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444