Home

Ilość odsłon: 3055   Data publikacji:  2007-02-06


OGŁOSZENIE  O  II  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
BI. 341 / 4  / 2007 o  wartości  poniżej  60.000 euro

 1. Nazwa  i  adres  zamawiającego:

   Gmina  Miejska  Hajnówka  ul. Aleksego  Zina  1   17 - 200 Hajnówka

   Regon: 050658999    NIP: 6030006341

   www.hajnowka.pl    e-mail: hajnowka@hajnowka.pl  tel. (085) 682 2180, fax. (085) 682 2994

 2. Określenie  trybu  zamówienia:

      Postępowanie  będzie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie      przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177  z  późniejszymi  zmianami), a  w  szczególności  na  podstawie art. 39 - 46  wskazanej  ustawy.

 3. Określenie  sposobu  uzyskania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia    (SIWZ):

      Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia :

      a. po  złożeniu  pisemnego  wniosku  Wykonawca  możne  odebrać  w  siedzibie   Zamawiającego  w  Referacie  Budownictwa  i  Inwestycji  pok. Nr  208,

      b. na  pisemny  wniosek  Wykonawcy  Zamawiający  przekazuje  w  terminie  5 dni  za  zaliczeniem  pocztowym, 

      c. można  pobrać  ze  strony  internetowej  www.hajnowka.pl,

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie.

  4. Opis  przedmiotu  oraz  wielkości  i  zakresu  zamówienia:

       Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  technicznej, projektowo –       kosztorysowej  wraz  z  uzgodnieniami  i  prawomocnym  pozwoleniem  na  budowę  zbiornika       wodnego  przy  ulicy  Poddolnej  w  Hajnówce  w  oparciu  o  opracowanie  pn.: „Rozpoznanie i  wstępna  koncepcja  budowy  zbiornika  wodnego  w  obrębie  „DOLNE”  w  Hajnówce”.

                                          CPV   74.23.20.00

      Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  SIWZ.

      Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia. Nie  dopuszcza  się  składania  ofert   częściowych.  

  5. Oferty  wariantowe:

       Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  przewidującej  odmienny  sposób       wykonania  zamówienia  (oferta  wariantowa).

  6. Termin  wykonania  zamówienia:

       Wymagany  termin  realizacji  zamówienia  -  31 grudzień  2007 roku.

 7. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposobu  dokonywania  oceny ich  spełniania:

     O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  oferenci, którzy:

        a. spełniają  warunki  określone  w  art. 22  ust. 1  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku            prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177  wraz  z  póź. zmianami).

       b. nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie art. 24  ust. 1 i  2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177  wraz  z  późniejszymi  zmianami).

       c. spełniają  warunki  określone  w  SIWZ.

       Ocena  spełniania  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia - nie       spełnia” w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach  wyszczególnionych  w  SIWZ. Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać jednoznacznie, iż  w/w  warunki  wykonawca  spełnił.

  8. Informacja  na  temat  wadium:

       Zamawiający  nie  żąda  wniesienia  wadium.

  9. Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:

       Cena  100 %  -  za  najkorzystniejszą  cenę  zamawiający  uznaje  najniższą  cenę  brutto.

10. Miejsce  i  termin  składania  ofert:

       Miejsce  składania  ofert - Urząd  Miasta  Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1,                                                  pok. Nr  219  -  sekretariat  Urzędu.

      Termin  złożenia  ofert   -  do  dnia  05 marca  2007 roku  do  godz. 10.00.

 11. Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert:

       Miejsce  otwarcia  ofert - Urząd  Miasta  Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1,                                                  pok. Nr  219  -  sekretariat  Urzędu.

      Termin  otwarcia  ofert   -  05 marca  2007 roku, godz. 1015.

 12. Termin  związania  ofertą:

       Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

 13.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych.

 14. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej.

 15. Zamawiający  nie  przewiduje  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów.

 16. Zamawiający  nie  przewiduje  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przy    zastosowaniu  aukcji  elektronicznej.

17. Osobami  po  stronie  Zamawiającego  upoważnione  do  kontaktowania  się  z   oferentami:

       a. Emilia  Bartoszuk   tel. (085) 682 6443, fax. (085) 682 2875,

      b. Jarosław  Kicel     tel. (085) 682 2875, fax. (085) 682 2875,

            od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  8.oo - 14.oo.

 18. Ogłoszenie  zostało  zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu  Zamówień        publicznych  w  dniu  15 lutego  2007 roku  pod  Nr  OWP / 2007 / 02 / 15 - 753133.

 

                                                                                            BURMISTRZ Hajnówki           

 Do pobrania:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444