Home

                   
Artur Michałowski i jego prace naukowe oparte o środowisko miasta Hajnówki

 Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Hajnówce (profil biologiczno-chemiczny). Studia wyższe odbył w latach 1994-1999 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W czasie studiów prowadził badania dotyczące ocen stanu środowiska i zmian powodowanych czynnikami antropogenicznymi. W 1999 roku przygotował rozprawę naukową z dziedziny biomonitoringu środowiska pt. Strefy Lichenoindykacyjne Hajnówki, którą przedstawił jako pracę magisterską w Zakładzie Botaniki i Fizjologii Roślin. Po ukończeniu studiów wyższych jego zainteresowania naukowe zostały ukierunkowane na badania z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, w których największą uwagę poświęca problematyce zarządzania różnorodnością biologiczną. Od 1999 roku uczestniczył w badaniach prowadzonych w katedrze Gospodarowania Środowiskiem Politechniki Białostockiej. W chwili obecnej na stanowisku asystenta prowadzi zajęcia z przedmiotów ekonomia środowiska i biologia w Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W toku pracy zawodowej uczestniczył w konferencjach naukowych, w tym organizowanych przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Opublikował kilkanaście publikacji z zakresu zarządzania różnorodnością biologiczną, między innymi: Różnorodność biologiczna a zrównoważony rozwój, Instrumenty zarządzania bioróżnorodnością i Informacyjne aspekty zarządzania zachowaniem różnorodności biologicznej. W październiku 2003 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy naukowej pt. Metoda społeczno-ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bazylego Poskrobki. W rozprawie doktorskiej zostały przedstawione teoretyczne podstawy zachowania różnorodności biologicznej w odniesieniu do wiodących dla problemu sektorów gospodarki. Omówiono również problemy sterowania zachowaniem różnorodności biologicznej z ukazaniem wad obecnie stosowanych narzędzi sterowania oraz możliwości i kierunki ich doskonalenia. W szczególności  przedstawiono ekonomiczne podstawy działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, w tym wycenę ekonomiczną różnorodności biologicznej. Zaprojektowano autorską koncepcję metody społeczno-ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Omówiono założenia metody, sposoby identyfikowania efektów działalności społeczno-gospodarczej człowieka, metody oceny i wyceny tych efektów oraz sposób oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na etapie programowania rozwoju jednostek organizacyjnych oraz działań o charakterze inwestycyjnym. W pracy przeprowadzono weryfikację metody na przykładzie miasta Hajnówka.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444