Home

Ilość odsłon: 3626   Data publikacji:  2007-10-17

BI.341/13/07

Hajnówka, dnia 26.10.2007

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów drogowych potrzebnych do budowy zatoki parkingowej i chodników w ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej w Hajnówce.” przeprowadzona w trybie przetargu nieograniczonego – BI.431/13/07 , komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę :

   „Wiprobet” s.j. Hołówki Małe 6 , 16-061 Juchnowiec

  • realizacja zamówienia w cenie brutto - 40.355,59zł

  • okres gwarancji - 60 m-cy

  • termin wykonania zamówienia - od dnia 30.11.2007r /sukcesywnie/

  • punktacja - cena 90 pkt + gwarancja 10 pkt = 100 pkt

   Komisja uznała ofertę nr 2 jako korzystniejszą cenowo na dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów drogowych potrzebnych do budowy zatoki parkingowej i chodników w ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej w Hajnówce

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444