Home

Ilość odsłon: 3156   Data publikacji:  2007-10-23

Hajnówka,  2007.10.23

BI.341-15 /2007

Ogłoszenie  o  konkursie  architektonicznym 

Gmina  miejska  Hajnówka,   ul.A.Zina 1,  17-200 Hajnówka, 
tel.085 6822180,   fax 085 6822994, 
http:/www.hajnowka.pl;    e-mail:
hajnowka@hajnowka.pl,   ogłasza  “Konkurs  architektoniczny jednoetapowy na opracowanie dokumentacji technicznej 
budowy
  OŚRODKA  SPORTU  I  REKREACJI  W HAJNÓWCE"
/CPV – 74222000-1/

I. Przedmiotem konkursu jest:

Konkurs  architektoniczny jednoetapowy  na opracowanie dokumentacji technicznej  budowy  OŚRODKA  SPORTU  I  REKREACJI  W HAJNÓWCE".

II. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1.Uczestnikami konkursu mogą być Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 w/w ustawy.

2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:

     a) osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia,

     b) lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.

3. Osoby fizyczne, o których mowa w pkt 2, winny:

      a) posiadać wymagane uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

      b) winny być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i legitymować
      się stosownym zaświadczeniem, aktualnym w dacie złożenia pracy konkursowej, wydanym
      przez  właściwą Izbę.

Pozostałe warunki udziału w konkursie  określone są w "Regulaminie konkursu", który zostanie udostępniony nieodpłatnie oferentom po uprzednim pisemnym zgłoszeniu dla Zamawiającego.

III. Kryteria oceny  prac konkursowych wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów:

-   cena -    20%,

-  walory rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych – 50%,

- koszt przyszłych robót budowlanych w zakresie wykonania obiektu – 30%.

IV. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu można uzyskać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku o wydanie “Regulaminu konkursu” osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Hajnówce, Referat Budownictwa i Inwestycji,  ul. Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka,  pokój nr 207,  lub za pośrednictwem poczty.

Do składania ofert zostaną dopuszczeni wszyscy wykonawcy spełniający wymagania określone w "Regulaminie konkursu”

V. Termin składania prac konkursowych:   do 14 grudnia 2007r. do godz.10.00.

VI.  Rodzaj i wysokość nagród:

Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej zgodnie  z  art.111 ust.1 pkt.3.  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo  zamówień   publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163, z późn.zm.).

VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami (określonymi w “Regulaminie konkursu”). Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta w Hajnówce, ul.Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka,  sekretariat pokój nr 219  - do dnia 14  listopada 2007r. - do godz. 10.00.

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
Jarosław Kicel (tel.085 6822875, pokój 209) i Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza (tel.085 6826442, pokój 207) - Referat Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Hajnówka.

IX. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane na portalu UZP pod numerem 203017-2007 w dniu 23 października  2007r.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444