Home

Ilość odsłon: 2968   Data publikacji:  2007-10-17

Hajnówka dnia 17.10.2007r

BI.341/ 13 /2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka , tel./085/ 682 2180,
fax /085/ 682 299
4

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów drogowych potrzebnych do budowy zatoki parkingowej i chodników w ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej w Hajnówce

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-28813100-5

4.Zakres robót.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy n/w materiałów drogowych w tym :

-płytka chodnikowa 35x35x5cm(szara) - 2750 szt.

-obrzeża betonowe 100x30x8cm (szare) - 19 szt

-kostka betonowa gr. 8 cm "cegiełka" (szara) - 15,2 m2

-kostka betonowa gr. 8 cm "cegiełka" (czerwona) - 284,80 m2

-kostka betonowa gr. 8 cm "kość" (szara) - 431,10m2

-kostka betonowa gr. 8 cm "kość" (czerwona) - 18,90 m2

-obrzeża betonowe 100x20x6cm (szare) - 350 szt

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 100 x 15 x 30cm - 125 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22cm - 54szt.

- krawężnik bet. typ lekki o wym. 49 x 15 x 30cm / 196 mb/ - 48 szt.

5.Wymagany termin realizacji zamówienia:

  • Dostawa materiałów - od dnia 30.11.2007r /sukcesywnie/

6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/

-Cena - 90%

-Gwarancja - 10%

7.Wadium

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

10. Informacja o zmianie zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11. Informacje o zamiane utanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

12. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

13.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr.219 do dnia 25.10.2007r do godz. 1000.

Koperta powinna być oznaczona – OFERTA - „Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów drogowych w Hajnówce”.

14.Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.10.2007r o godz.1030 w pok. Nr.208

15.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni

16.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.hajnowka.pl ,SIWZ można również odebrać w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub otrzymać pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

17.Opis warunków udziału w postępowaniu

  • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych .
  • Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełniam – nie spełniam" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ . Z treści Załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnia.

18.Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

Jarosław Kicel i Andrzej Hajduk tel. /085/ 682 2875 , 682 6443 lub fax.682 2994

19.Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2007 roku pod Nr 197512-2007

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Do pobrania:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444