Home

Ilość odsłon: 3034   Data publikacji:  2007-10-05

Hajnówka, dnia 04.10.2007r.

INFORMACJA

       Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 04.10.2007r. do 25.10.2007r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym przy ul.3-go Maja 37 w Hajnówce, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.

   Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 206, tel (0-85) 682-24-88.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Hajnówka, dnia 04.10.2007r.

OGŁOSZENIE

    Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

  • lokalu użytkowego położonego przy ul.3-go Maja 37 w Hajnówce

   (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas jako Zakład Fotograficzny), o powierzchni użytkowej 49,24 m2, nr geodezyjny 1342/4, nr KW 8813. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

   Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2007r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul.Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 30,00 zł plus 22 % VAT.

Wadium w wysokości 300 zł (słownie złotych: trzysta) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 31.10.2007r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Lokal można oglądać od dnia 25.10.2007r. do 31.10.2007r. w godz. od 1200 do 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul.Parkowa 6, tel. (0-85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 206, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (0-85) 682-24-88.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444