Home

Ilość odsłon: 4105   Data publikacji:  2007-07-28

 
PRZETARG Nr 8/2007

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich położonych w Hajnówce:

 • przy ul. Zielonej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1507/7 o pow. 0,1251 ha KW 10 990 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę usługową.
  Cena wywoławcza 82.000 zł + VAT (22 %) 
  do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 303,00 zł

 • przy ul. Pogodnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3184 o pow. 0,1074 ha KW 25 188 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  Cena wywoławcza 25.669 zł + VAT (22 %) 
  do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 278,60 zł

 • przy ul. Jaskółczej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3253 i 3254 o pow. 856 m2 KW 26 965 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  Cena wywoławcza 21.400 zł + VAT (22 %) 
  do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 388,00 zł

 • przy ul. Jaskółczej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3255 i 3256 o pow. 856 m2 KW 26 965 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  Cena wywoławcza 21.400 zł + VAT (22 %) 
  do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 388,00 zł

 • przy ul. Jaskółczej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3257, 3259 i 3258 o pow. 1190 m2 KW 26 965 i 27 027 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i drogę.
  Cena wywoławcza 29.750 zł + VAT (22 %)
  do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 508,00 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 11 października 2007 R. O GODZ. 1300
W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08 października 2007 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 24.08.2007 r.                                                                          Burmistrz Miasta

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444