Home

Ilość odsłon: 3678   Data publikacji:  2007-07-06


PRZETARG Nr 6/2007

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce:

  • przy ul. 3 Maja, oznaczonej numerem geodezyjnym 2320/161 o pow. 0,3199 ha KW 27 620 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza 278.000 zł + VAT (22 %) 

do ceny wlicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nier. do zbycia 303,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona jest służebnością gruntową polegającą na stałym i nieodpłatnym dostępie na teren do linii oświetleniowej i energetycznej przebiegającej przez tą działkę pracownikom „PKP PLK” S.A. Lub firmom działającym na zlecenie tej spółki.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 20 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

        Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) upłynął.

       Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

       Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
31 sierpnia 2007 R. O GODZ. 13.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

    Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2007 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

                   Hajnówka 05.07.2007 r.                                             Burmistrz Miasta

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444