Home

Ilość odsłon: 2333   Data publikacji:  2007-04-27

Hajnówka dnia 27.04.2007r

BI.341/ 9 /2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ,

tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem na placu budowy ul. Polnej w Hajnówce materiałów drogowych.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień
/CPV/-45233120-6 , 45232452-5, 28813100-5

4.Zakres robót.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów drogowych w tym :

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 100x15x30cm - 650szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22cm - 150 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym. 100x15x30x22 /skosy - 30 lewe+30 prawe/ - 60 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.49x15x22cm /50 mb/ - 100 szt.

-obrzeża betonowe o wym. 100x8x25cm - 210 szt.

-obrzeża betonowe o wym. 100x6x20cm - 40 szt.

-kostka betonowa o gr. 8cm młotek czerwony - 254,00 m2

-kostka betonowa o gr. 8cm młotek szary - 320,00 m2

5.Wymagany termin realizacji zamówienia:

  • Dostawa materiałów - od dnia 18.05.2007r /sukcesywnie/

6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

-Cena - 90%

-Gwarancja - 10%

7.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

12.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr.219

do dnia 14.05.2007r do godz. 10,00.

Koperta powinna być oznaczona –OFERTA - „Przetarg - dostawę materiałów na ulicę Polną w Hajnówce”.

13.Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.05.2007r o godz.1015 w pok. Nr.208

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.hajnowka.pl ,SIWZ można również odebrać w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub otrzymać pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

  • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

Jarosław Kicel i Emilia Bartoszuk tel. /085/ 682 2875 , 682 6443 lub fax.682 2994

Pliki do pobrania:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444