Home

Ilość odsłon: 2568   Data publikacji:  2007-04-21

Hajnówka dnia  20.04.2007r   

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka,

tel./fax (85)682-27-76

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest 3.620,00 szt. płytek chodnikowych i 180 szt.  obrzeży.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6 , 45232452-5, 28813100-5

4.Zakres robót.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy  materiałów drogowych, w tym:

-obrzeża betonowe o wym. 100x6x20cm                                                      - 180,00 szt.

-płytki betonowe o wym. 35x35x5cm                                                          - 3.620,00 szt.

5.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

  •      04.06.2007r

6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

  • Cena             - 90%

  • Gwarancja    - 10%

7.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Nie dotyczy

9.Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

Nie dotyczy

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.     

      Nie dotyczy. 

12.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie Zamawiającego  pok. nr 2

do dnia 07.05.2007r do godz. 10.00.

Koperta powinna być oznaczona –OFERTA - „Przetarg na płytki chodnikowe i obrzeża”.

13.Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  07.05.2007r  o godz.1015

w pok. dyrektora

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.hajnowka.pl , SIWZ można również odebrać  w siedzibie zamawiającego w pok. księgowej lub otrzymać pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

  • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe: 
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Sławomir Czykwin  tel. (85)682-27-76

Pliki do pobrania:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444