Home

Ilość odsłon: 2709   Data publikacji:  2007-03-29

Hajnówka dnia 27.03.2007r

BI.341/ 5 /2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ,
tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ks. Wierobieja i Kosidłów w Hajnówce o łącznej dł. ok 500 mb.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6 ,
45232452-5, 28813100-5

4.Zakres robót.

4.1.Zadanie I.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów drogowych w tym :

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 100x15x30cm - 660 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22cm - 253 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym. 100x15x30x22 /skosy - 48 lewe+48 prawe/ - 82 szt.

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 49 x 15 x 30cm / 80 mb/ - 160 szt.

-obrzeża betonowe o wym. 100x6x20cm - 740 szt.

-płytki betonowe o wym. 35x35x5cm - 10.600 szt.

-kostka betonowa o gr. 8cm młotek czerwony - 360 m2

-kostka betonowa o gr. 8cm cegiełka czerwona - 205 m2

-kostka betonowa o gr. 6cm cegiełka czerwona - 16 m2

4.2.Zadanie II.

 1. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową z wbudowaniem

  mechanicznym (warstwa wyrównawcza) w ilości 120,00 t - dotyczy ul. Ks. Wierobieja,

 2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwy ścieralnej) :

  - gr 5 cm na pow. ok. 800 m2 - dotyczy ul. Kosidłów,

  - gr 4 cm na pow. ok. 1650 m2 - dotyczy ul. Ks. Wierobieja,

5.Wymagany termin realizacji zamówienia:

 • Zadanie I - dostawa materiałów - od dnia 20.04.2007r /sukcesywnie/

 • Zadanie II - wykonanie nawierzchni asfaltowej - w miesiącu maju 2007r

6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

-Cena - 90%

-Gwarancja - 10%

7.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

12.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr.219

do dnia 12.04.2007r do godz. 10,00.

Koperta powinna być oznaczona –OFERTA - „Przetarg na przebudowę ulic Wierobieja, Kosidłów w Hajnówce”.

13.Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w dniu 12.04.2007r o godz.1015 w pok. Nr. 208


14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

15.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.hajnowka.pl ,SIWZ można również odebrać w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub otrzymać pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

 • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

Jarosław Kicel i Emilia Bartoszuk tel. /085/ 682 2875 , 682 6443 lub fax.682 2994

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

 PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444