Home

Ilość odsłon: 5691   Data publikacji:  2007-03-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Przedszkole nr 2 w Hajnówce, ul. Warszawska 2 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przedszkola.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego : www.hajnowka.pl

1.Nazwa i adres zamawiającego: Przedszkole nr 2 ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka tel./fax (085)682 2148  e-mail:przedsz2@wp.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. )

3.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przedszkola.

4.Wymagany termin realizacji zamówienia.

Dostawa oleju opałowego winna następować sukcesywnie od 01.04.2007 r. do 31.03.2009 r. w miarę zgłaszania potrzeb przez Zamawiającego.

5.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

- Cena    - 100%

6.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu.

12.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego ( pokój dyrektora ) do dnia 23 marca 2007 r. do godz. 15.00 Koperta powinna być oznaczona

 ,,OFERTA- Przetarg na olej opałowy do Przedszkola nr 2 w Hajnówce”

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2007 r. o godz. 10.00 w pokoju dyrektora.

14.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia można uzyskać:

  • Na stronie internetowej Zamawiającego : www. hajnowka.pl

  • W siedzibie Zamawiającego- pokój dyrektora

  • Przesyłką pocztową po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

  • Opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

16.Osoba upoważniona do kontaktów z referentami:

Iwona Raszkiewicz tel./fax 085 682 2148

 PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444