Home

Ilość odsłon: 2623   Data publikacji:  2007-03-05


Burmistrz Miasta Hajnówka

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniu.

  1. Rodzaj zadania: zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie przytuliska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka. Dotowane będą w szczególności działania obejmujące:

1. organizację i prowadzenie przytuliska dla odłowionych i bezdomnych zwierząt;

2. przekazywanie zwierząt do adopcji lub schronisk.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,00 zł.

  2. Zasady przyznawania dotacji:

1. Powierzenie realizacji zadania podmiotowi wyłonionemu w konkursie.

2. W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania. Nie będzie finansowana bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych.

3. Złożona oferta powinna być wypełniona poprawnie i w sposób czytelny. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każda strona kopii załączanych dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

  1. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r. według warunków zawartych w umowie.

2. W złożonej ofercie wnioskodawca zapewnia spełnienie w szczególności następujących warunków:

a) dysponowanie terenem, na którym zorganizowane będzie przytulisko;

b) deklaracja humanitarnego traktowania zwierząt zarówno w trakcie ich wyłapywania jak i podczas pobytu w przytulisku.

3. Wnioskodawca zapewnia realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXIV/170/01 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Hajnówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

  1. Termin składania ofert: oferty według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) należy składać (przesłać) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania w zakresie ochrony zwierząt”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia_05.04.2007_r. godz. 1530 na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 219 (decyduje data wpływu).

  2. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: oferty zostaną rozpatrzone do dnia 17.04.2007 r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. spełnienie warunków formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym;

2. zapewnienie zasobów rzeczowych i kadrowych odpowiednich dla realizowanego zadania;

3. merytoryczna zawartość oferty;

4. realność wykonania;

5. klarowność budżetu.

  1. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania: zadania tego rodzaju dotychczas nie były realizowane.

  2. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zobowiązany do zawarcia umowy na realizację zadania, a po realizacji do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie 5.

  3. Od decyzji Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka, tel. 085 682 64 45, pokój 221, adres e-mail: mm@hajnowka.pl, na stronie Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzory dokumentów do pobrania: http://www.hajnowka.pl/org_p/02/ww.php#Za%B3%B1czniki


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444