Home

Ilość odsłon: 3006   Data publikacji:  2007-02-09


PRZETARG Nr 2/2007

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce:

ul. Żeromskiego 23, numer geodezyjny 1915/1 o pow. 0,0639 ha KW 10 990   zabudowana ¼ częścią czterorodzinnego budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 42,23 m2 i budynkiem gospodarczym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.     Cena wywoławcza 43.244 zł + VAT (zwolniony) 
do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nier. do zbycia 852,00 zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 16.03.2007 i 19.03.2007 w godz. 1400-1500

ul. Górna, numer geodezyjny 141/38 o pow. 0,2603 ha KW 23 962 niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo przemysłowo-usługowe.             Cena wywoławcza 42.741 zł + VAT (22 %) 
do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nier. do zbycia 279,00 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) upłynął.

            Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

            Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 29 marca 2007 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 marca 2007 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

  Hajnówka 20.02.2007 r.                                                                                                Burmistrz Miasta

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444