Home

Ilość odsłon: 2830   Data publikacji:  2007-01-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Gmina Miejska Hajnówka Adres pocztowy: ul. Aleksego Zina 1

Miejscowość: Hajnówka Kod pocztowy: 17-200 Województwo:podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Nowik Halina Telefon:085 6826454
Kiendyś Mikołaj 085 6822015, 085 6822180,085 6822875

E-mail: hajnowka@hajowka.pl Fax: 085 6822994

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.hajnowka.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :

Inne: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.748.000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(c) Usługi

Kategoria usług: 66

Główne miejsce świadczenia usług: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.748.000 zł. przeznaczonego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego związanego z finansowaniem budowy krytej pływalni.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownictwo główne, Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy), Główny przedmiot 66.13.00.00-0, Dodatkowe przedmioty

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres: Kredyt długoterminowy w kwocie 3.748.000 zł.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Wymagany

Data zakończenia 30/12/2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udzia³u w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzony według formuły: spełnia / nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spe³niania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

Wykonawcy mają dostarczyć: 1) ofertę z akceptacją warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, według załączonego wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy): www.hajnowka.pl

Opłata Waluta

Warunki i sposób płatności:

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 21/02/2007 Godzina: 11:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski

IV.3.5) Termin związania ofertą okres w dniach: 30

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 21/02/2007 Godzina: 11:15
Miejsce: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 216.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: Nie

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 2007.01.30 pod nr 7636/2007.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Numer sprawy: Fn. 3054/1/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dla
zamówienia o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na

podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy Pzp.

NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.748.000 zł.

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa : GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres pocztowy: ul. Aleksego Zina 1. 17-200 Hajnówka

Tel . 085 6822180 Fax 085 6822994

e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

internet: www.hajnowka.pl

NIP 6030006341 Regon 050658999

zwany dalej “zamawiającym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Nazwa: usługi udzielania kredytu, kod 66.13.00.00-0.

Przedmiot zamówienia: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.748.000 zł. przeznaczonego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego związanego z finansowaniem budowy krytej pływalni.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane następująco:

  1. wykorzystanie kredytu w okresie miesiąca kwiecień-wrzesień 2007 roku,

  2. spłata kwartalna kapitału w latach 2008 – 2012,

  3. spłata kwartalna odsetek od kapitału po kwartale w okresie III kwartał 2007 r. do IV kwartału 2012 r,

  4. oprocentowanie kredytu (w %) - zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego obliczonego w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M, notowany na dziesięć dni kalendarzowych lub według zasad obowiązujących u Oferenta przed rozpoczęciem kolejnych kwartalnych okresów kredytowania, powiększony lub pomniejszony o marżę Oferenta (w zaokrągleniu maksymalnie do trzech miejsc po przecinku).

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona według formuły: spełnia / nie spełnia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy mają dostarczyć:

   1    ofertę z akceptacją warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, według załączonego wzoru.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Ustala się porozumiewanie drogą pocztową lub telefonicznie, faksem, osobiście z potwierdzeniem pisemnym.

2. Osoby po stronie zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

a/ Nowik Halina - tel. 085 6826454, fax 085 6822994, pokój nr 218,

b/ Kiendyś Mikołaj - tel. 085 6822015, fax 085 6822994, pokój nr 216.

3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego, na pisemny wniosek wykonawcy zostaną przesłane następujące dokumenty:

a/ sprawozdania Rb-Z, Rb-NDS za 2005 r. i II półrocze 2006 r.,

b/ bilans budżetu za 2005 r.,

c/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16.01.2007 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Hajnówka na 2007 r.

Uchwały w sprawie budżetu na 2006 i 2007 rok oraz sprawozdania opisowe za 2005 r. i I półrocze 2006 r. są dostępne na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl .

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze w zamkniętej kopercie w sposób zapewniający jej zachowanie w nienaruszonym stanie i zaadresować następująco:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

umieścić napis

Oferta na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego określonej w pkt 1 SIWZ w pokoju nr 219 (sekretariat) lub przesłać listem poleconym w terminie do godz. 1100 dnia 21 lutego 2007 roku. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 216 dnia 21 lutego 2007 roku o godz. 1115 .

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Oferta cenowa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego winna określać cenę kredytu z podaniem stawki WIBOR 3M, wysokości marży banku, wysokości prowizji za udzielenie kredytu, kosztu i wymaganego rodzaju zabezpieczenia kredytu.

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej na dziesięć dni kalendarzowych lub według zasad obowiązujących w banku, przed rozpoczęciem kolejnych kwartalnych okresów kredytowania, powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku (w zaokrągleniu maksymalnie do trzech miejsc po przecinku).

Nie będą brane pod uwagę oferty przewidujące inne opłaty.

Wyliczenia oferowanej ceny w złotych dokonuje się następująco:

cena zamówienia = 3.748.000 zł x (stawka WIBOR 3M z 05.02.2007 r.

w % + - wysokość marży banku w %) x [20 rat kwart. x 3 miesiące + 3 + (6 miesięcy x 2)] / 24 + wysokość prowizji za udzielenie kredytu + koszt zabezpieczenia kredytu;

-gdzie: - 6 miesięcy = (miesiąc IV – IX.2007 r. wykorzystania kredytu x 50 %) + m-c X, XI, XII.2007 r.;

- liczby 2, 3, 24 = wielkości stałe;

- stawka WIBOR 3 M z 05.02.2007 r. - ogłoszona w dziale notowania

Rzeczpospolitej dnia 06.02.2007 r.

tj. 3.748.000 zł x (stawka WIBOR 3M w % + - wysokość marży banku w %) x 75/24 (lub 3,125) + wysokość prowizji za udzielenie kredytu + koszt zabezpieczenia kredytu;

Wzór oferty w załączeniu.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował:

kryterium CENA stanowiącym 100 pkt. wagi oceny.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

C = (Cmin : Co) x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę przedmiotu zamówienia,

Cmin – najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

Co – cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez

Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z określonym wzorem.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru obowiązującego w banku z zachowaniem postanowień SIWZ.

2. Płatności kwartalnych rat kapitałowych realizowane będą 30-tego dnia miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym.

3. Płatność rat odsetkowych od kapitału za miniony kwartał realizowana będzie do 3-go dnia roboczego po upływie kwartału, a ostatniej raty łącznie z ratą kapitałową.

4. W przypadku przesunięcia terminu spłaty lub wcześniejszej spłaty rat kapitałowych bank nie może żądać dodatkowych opłat lub prowizji.

5. Termin zapłaty ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu, do 3-go dnia roboczego od dnia zawarcia umowy.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oferent, którego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą – Prawo zamówień publicznych (dział VI).

Wykaz załączników:

1. Wzór formularza oferty – Zał. do SIWZ

2. Załącznik do oferty – oświadczenie

3. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14-02-2007)

     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444