Home

Ilość odsłon: 3168   Data publikacji:  2006-09-20

Hajnówka  dnia 2006.09.19

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

BI. 341/11/2006

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

      Urząd  Miasta  Hajnówka ul. A. Zina 1, 17 - 200 Hajnówka 
      tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994
      www.hajnowka.pl  e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

      Zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  zamówienia poniżej  60 000 EURO  zgodnie  z  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku - Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. z  2004 roku  Nr. 19, poz. 177 z  późn. zm.).

3. Opis przedmiotu  zamówienia.

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w materiałów drogowych niezbędnych do
      przebudowy ul. Findera w Hajnówce wraz z  transportem i rozładunkiem na  placu budowy:

      1. Kostka  brukowa  gr. 8 cm, behaton, kolor  szary  w  ilości 1 252,50 m2,

      2. Obrzeże  chodnikowe  o  wymiarach  100 x 8 x 20, kolor  szary  w  ilości  200,00 mb.

      Nomenklatura  - Wspólny  słownik  zamówień  /CPV/  -  28813100-5

4. Wymagany  termin  realizacji zamówienia.

      Dostawa materiałów drogowych winna następować sukcesywnie w  terminie do dnia 15 listopada  2006 roku  w  miarę  zgłaszania  potrzeb  przez  Zamawiającego  w  ciągu  24 godz. od  powiadomienia.

5. Kryteria  wyboru  oferty  i  ich  znaczenie  /w %/.

     -  Cena             - 100%

6. Wadium.

   Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

7. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych.

8. Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

9. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej.

10. Zamawiający  nie  przewiduje  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów.

11. Zamawiający  nie  przewiduje  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty przy  zastosowaniu  aukcji  elektronicznej.

12. Miejsce  i  termin  składania  ofert.

      12.1. Ofertę w zamkniętej  kopercie  należy złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  pokoju nr. 219 do dnia  05 października 2006 roku do godz. 10.00.

      12.2. Koperta powinna być oznaczona – „OFERTA - Przetarg  na dostawę materiałów na ul. Findera  w  Hajnówce”.

13. Termin  związania  z  ofertą  wynosi  30 dni.

14. Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

      Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  uzyskać:

      1. Na  stronie  internetowej  Zamawiającego : www.hajnowka.pl,

      2. W  siedzibie  Zamawiającego  -  pok. Nr  208.

      3. Przesyłką  pocztową  po  otrzymaniu  pisemnego  wniosku  zainteresowanego  wykonawcy.

15. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu.

      W przetargu mogą wziąć udział  oferenci  spełniający  warunki  określone  w  art. 22 ust.1 i  art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia  29 stycznia  2004 roku  -  Prawo  zamówień  publicznych. 

16. Pracownikami  upoważnionymi  do  kontaktów  z  oferentami  są:

       -  Emilia  Bartoszuk  tel. 085 682 6443, fax. 085 682 2875,

       -  Jarosław  Kicel  tel./fax. 085 682 2875.

Pliki do pobrania:

BURMISTRZ  MIASTA  HAJNÓWKA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

       Na podstawie art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) w imieniu Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa materiałów drogowych niezbędnych do przebudowy ul.Findera w Hajnówce wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy” wybrana została oferta firmy „WIPROBET”, Hołówki Małe 6, 16-061 Juchnowiec za cenę wykonania zamówienia 39.633,23 zł brutto.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444