Home

Ilość odsłon: 3852   Data publikacji:  2006-03-24


PRZETARG Nr 2/2006

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej  położonej w Hajnówce

przeznaczonej pod budownictwo przemysłowo-usługowe

ul. Białowieska 34, oznaczonej numerem geodezyjnym 2034/30 o pow. 0,2568 ha  KW 23 834 zabudowana budynkiem produkcyjnym o pow. 325 m2 i gospodarczym o pow. 154 m2.

 Cena wywoławcza 158.233 zł + VAT (zwolniony)

  W tym grunt  77.580 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wlicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nier. do zbycia 608 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Na terenie, gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, brak jest ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. Sposób wykorzystania – orzeka się w decyzji o warunkach zabudowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) upłynął.

            Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

            Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 kwietnia 2006 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2006 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 23.03.2006 r.                                                                             Burmistrz Miasta


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444