Home

Ilość odsłon: 7543   Data publikacji:  2006-01-23

Hajnówka, dn. 23.01.2006 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro)

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, ul. Łowcza 4,
tel./fax 085 682 2434

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę części zamiennych  do autobusów Jelcz PR- 110 i Autosan H9 35

1. Przedmiot zamówienia: dostawa części zamiennych: dostawa części zamiennych do autobusów Jelcz –110 i Autosan H9 35  określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Miejsce dostawy: Zakład Komunikacji Miejskiej Hajnówka ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka.

3. Wymagany okres realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 20.02.2006 – 31.12.2007.

4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 w godzinach 7.- 15, lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Jan Nesteruk  tel./fax 085 6822434 w godz. 600 – 1400.

9. Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

10.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 17-200 Hajnówka ul Łowcza 4 pok. nr 2.

11. Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2006 godz. 900

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2006 godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4, pok. 1.

13. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie –najniższa cena – 100%.

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444