Home

Ilość odsłon: 4157   Data publikacji:  2005-11-24


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Realizacja zadania odbywa się przy wsparciu finansowym  Unii Europejskiej z Programu Phare 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych o ramach INTERREG  III A „PL 2003/005 – 710.01.05

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994
NIP 6030006341 , Reg.050658999

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty 60.000 euro–  art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004r nr. 19,poz.177 z późn.zm./

3.Tytuł zadania:

„Wzmocnienie transgranicznych powiązań komunikacyjnych miasta Hajnówka”

Przedmiotem w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w mieście Hajnówka w branży drogowej, sanitarnej, oświetlenia ulic.

3.1.Zadanie Nr.1

a/ ulica Targowa na odcinku od ul. Bielskiej do Górnej o dł. ok. 730 mb,

b/ ulica bez nazwy od ul.11-go Listopada do ul. Rakowieckiego o dł. ok. 860 mb

3.2.Zadanie Nr.2

a/ ulica Odległa o dł. ok.  1.140 mb,

b/ ulica Strzelecka o dł. ok. 400 mb,

c/ ulica Letnia o dł. ok. 545 mb,

d/ ulica Wiosenna o dł. ok. 600 mb,

e/ ulica Jutrzenki o dł. ok. 290 mb ,

f/ ulica Pogodna o dł. ok. 495 mb.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień   /CPV/  -  74232250 - 1

4.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

Wymagany termin  realizacji zamówienia łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę - - do dnia 31.07.2006r.

5.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

Ø      Cena            - 100%

6.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty  wadium.

7.Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

9.Zamawiający nie przewiduje  udzielania  zamówień uzupełniających.

10.Termin i miejsce  składania ofert : 

Ø      Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2005 r do godz.10oo.

Ø      Ofertę  należy  złożyć  w  zaklejonej  kopercie  w siedzibie zamawiającego  pok. Nr.219 / sekretariat/.

Ø      Koperta powinna być oznaczona –„OFERTA – dot. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy  ulic w m. Hajnówka”.

11.Otwarcie ofert.

Ø      Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  dnia  12.12.2005 r o godz. 1015 

            w pok. Nr.208  / Ref.Bud.i Inwest./

12.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

13.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Ø      Przekazanie  wykonawcom SIWZ nastąpi  na ich pisemny wniosek w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku  - /art.42 ust 1 + art.27 ust 1 p.z.p./

Ø      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub za zaliczeniem pocztowym.

14.Opis warunków udziału w postępowaniu.

Ø      W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i  art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych .

Ø      Spełniają  warunki określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

15. Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Jarosław Kicel  tel. /085/ 682 2875 i Maria Ginszt tel. 682 6443  lub fax.682 2994

 

BURMISTRZ Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444