Home

Ilość odsłon: 7469   Data publikacji:  2005-09-16

PRZETARG Nr 19/2005

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce ul. Parkowa, oznaczona nr geod. 1498/3 o pow. 1299 m2 KW 16 641  
Cena wywoławcza: 39.076 zł w tym wartość gruntu 33.774 zł

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony VAT określony przepisami prawa.

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 852 zł.

Nieruchomość jest zabudowana nakładami stanowiącymi własność osoby fizycznej (o wartości 21.209 zł). Nieruchomości będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczo-nymi prawami rzeczowymi.

Na terenie, gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, brak jest ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. Nieruchomość zostanie przeznaczona pod zabudowę usługową.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia działki lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

        Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata stanowi 25 % ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest jednorazowo nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszące 3 % ceny osiągniętej w przetargu winny być uiszczane w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry. Urząd może aktualizować opłaty roczne raz w roku.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) upłynął.

        Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

        Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 października 2005 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce. Wadium należy wpłacić najpóźniej dnia 13 października 2005 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto PKO BP S.A. o/H-ka 79 1020 1332 0000 1102 0037 4793 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 15.09.2005 r.                                                                       Burmistrz Miasta

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444