Home

Ilość odsłon: 4047   Data publikacji:  2005-08-26

PRZETARG Nr 18/2005

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskiej  położonej w Hajnówce przeznaczonej pod budownictwo ogólne

11 Listopada, oznaczona nr geod. 1014/14 o pow. 4524 m2 KW 20 918, zabudowana budynkiem szpitala, pow. uż. 704,76 m2                                                                   100.500 zł

                                                                                              w tym grunt                 50.000 zł

do ceny wlicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nier. do zbycia 1.096 zł.

Do ceny zostanie doliczony VAT

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Na terenie, gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, brak jest ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. Sposób wykorzystania – orzeka się w decyzji o warunkach zabudowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawie-dliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata stanowi 25 % ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest jednorazowo nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszące 1% lub 3 % ceny osiągniętej w przetargu winny być uiszczane w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry. Urząd może aktualizować opłaty roczne raz w roku.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) upłynął.

            Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

            Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 4 października 2005 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce. Wadium należy wpłacić najpóźniej dnia 29 wrze-śnia 2005 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 25.08.2005 r.                                                               Burmistrz Miasta

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444