Home

Ilość odsłon: 4370   Data publikacji:  2005-08-12

BI.341/16/05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

            Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, ogłasza przetarg nieograniczony na „Drugi etap zagospodarowania terenu centrum turystyczno-rekreacyjnego w Hajnówce – budowa budynku techniczno-socjalnego”.

            Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku techniczno-socjalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan. i elektryczna).

Wymiary budynku:         7,0x7,15m.

Powierzchnia użytkowa: 39,5 m2

Powierzchnia zabudowy: 59,7 m2

Kubatura:                    212,7 m3

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przyjmują warunki określone w projekcie umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

            Wymagany termin wykonania zamówienia: 2005.11.30

            Nie jest wymagane  wniesienie wadium:

            Kryteria oceny ofert:

           a) cena          - 100%

   Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219, do dnia 2005.08.31 do godz. 1100.

   Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać na pisemny wniosek (fax. 085 682 29 94), jej udostępnienie jest nieodpłatne.

  Ze względu na wartość zamówienia, ogłoszenia o nim nie przekazywano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Burmistrz Miasta Hajnówka  Anatol Ochryciuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444