Home

Ilość odsłon: 8305   Data publikacji:  2005-07-19

BI.341/13/2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.
Burmistrz Miasta Hajnówka , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ,
tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.
Zamówienie publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej
 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu  zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Nadbrzeżnej w Hajnówce o dł. 135 mb na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Sportowej .
Nomenklatura – Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6

4.Zakres robót.
4.1.Zadanie I.
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr.8 cm ciągu pieszo-jezdnego w ul. Nadbrzeżnej w Hajnówce na
pow. 672,50m2 wg. przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr.2 do SIWZ.
4.2.Zadanie II.
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy n/w materiałów drogowych potrzebnych do wykonania ciągu pieszo-jezdnego w ul. Nadbrzeżnej w Hajnówce.
a/ kostka betonowa /kość/ gr.8 cm ,kol. szary         -  675 m2.
b/ krawężnik typ lekki o wym. 100 x 15 x 30            -  270 mb.
4.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia :
4.1. Dot. Zadania Nr. I           -  do dnia 10.09.2005r
4.2. Dot. Zadania Nr. II          -  od 10.09.2005r do dnia 30.09.2005r /sukcesywnie/.

5.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.     
-Cena             - 90%
-Gwarancja    - 10%

6.Wadium.
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

8.Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

9.Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem OFERTA-„Przetarg na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Nadbrzeżnej w Hajnówce” należy  złożyć do dnia 16.08.2005r do godz.10.00 w siedzibie  Zamawiającego w pok.Nr.219

10.Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  16.08.2005r  o godz.1015 w pok. Nr.208

11.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub prześlemy pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

13.Opis warunków udziału w postępowaniu.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

14.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami  jest: Jarosław Kicel  tel.682 2875 , 682 6443  lub fax.682 2994
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444