Home

Ilość odsłon: 4092   Data publikacji:  2005-06-17

PRZETARG Nr 17/2005

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce ul. Górna, oznaczona nr geod. 141/38 o pow. 2603 m2 KW 23 962     Cena wywoławcza: 38.290 zł

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony VAT  22 %.

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 303 zł.

Nieruchomości będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Na terenie, gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, brak jest ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. Nieruchomość zostanie przeznaczona pod zabudowę przemysłowo - usługową.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące        10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia działki lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) upłynął.

            Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

            Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 4 sierpnia 2005 R. O GODZ. 1300

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce. Wadium należy wpłacić najpóźniej dnia                1 sierpnia 2005 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto PKO BP S.A. o/H-ka 79 1020 1332 0000 1102 0037 4793 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 01.07.2005 r.                                                                    Burmistrz Miasta


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444