Home

Ilość odsłon: 4196   Data publikacji:  2005-06-07


Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza
ROKOWANIA
na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich

po dwóch bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniach 4 kwietnia 2005 r. i 23 maja 2005 r. 

Opis nieruchomości

Nieruchomości są położone w Hajnówce przy ul. Białostockiej oznaczone numerami geodezyjnymi: 1/91 o pow. 3,7754 ha m2 KW 22 753 oraz 1/94 o pow. 5,8746 ha KW 17 657.

Nieruchomość oznaczona numerem geod. 1/91 zabudowana jest budynkiem magazynowym   o pow. użytkowej 168 m2 oraz budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, nieruchomość oznaczona numerem geod. 1/94 jest niezabudowana.

Na terenie, gdzie położone są nieruchomości będące przedmiotem przetargu, brak jest ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Hajnówka nieruchomości przeznaczone pod budownictwo przemysłowe.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Hajnówka i jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości

172.000 zł (w tym: nier.1/91 - 67.000 zł, nier. 1/94 - 105.000 zł)

Do ceny doliczony będzie podatek VAT określony przepisami prawa). 

Warunki rokowań:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą zaliczkę wynoszącą        10 % ceny wywoławczej i złożą w terminie przewidzianym w niniejszym postępowaniu pisemną ofertę napisaną w języku polskim.

Zaliczka:

Zaliczkę należy wpłacić do dnia 5 lipca 2005 r. w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto PKO BP S.A. o/H-ka 79 1020 1332 0000 1102 0037 4793 (za datę wpłacenia zaliczki uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Wpłacona zaliczka zostanie:

1.        Zaliczona na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli oferta osoby wpłacającej zaliczkę wygra rokowania.

2.        Zwrócona, jeżeli oferta zostanie odrzucona.

3.        Ulegnie przepadkowi, jeżeli oferta osoby wpłacającej zaliczkę zostanie przyjęta, a osoba nie stawi się w ustalonym terminie do podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości.

Miejsce oraz termin składania zgłoszeń:

Przystępujący do rokowań winni złożyć w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. A. Zina 1 w pok. 219 do dnia 5 lipca 2005 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z opisem „zgłoszenie udziału w rokowaniach” zawierające:

1.        Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.        Datę sporządzenia oferty.

3.        Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.        Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie mniej niż cena wywoławcza).

5.        Oferty nabycia składane przez cudzoziemców oraz osoby prawne z udziałem kapitału zagranicznego winny spełniać warunki wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 54 poz. 245 ze zm.).

6.        Kopię dowodu wniesienia zaliczki zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 8 lipca 2005 r. w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka ul. A.Zina 1 w sali nr 12 o godz. 10.00.

Rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 07.06.2005 r.                                                                      Burmistrz Miasta


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444