Home

Ilość odsłon: 4523   Data publikacji:  2005-04-22

PRZETARG Nr 13/2005

Burmistrz Miasta Hajnówki ogłasza 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest położona w Hajnówce przy ul. Batorego oznaczona numerem geodezyjnym 1056/53 KW 17 199 o pow. 0,1055 ha i numerem geodezyjnym 1060 KW 10 990 o pow. 0,2199 ha – łączna powierzchnia 0,3254 ha.

Nieruchomość jest wolna od zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Hajnówka i jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości

Zabudowa usługowa o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Oferent składający ofertę przedstawi koncepcję architektoniczną obiektu o charakterze usługowym wraz z rozwiązaniem funkcjonalno – przestrzennym terenu oraz przewidywany termin realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Koncepcja architektoniczna obiektu wraz z rozwiązaniem funkcjonalno – przestrzennym stanowić będzie załącznik do umowy notarialnej sprzedaży terenu.

Organizator przetargu zastrzega prawo naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamierzenia inwestycyjnego podanego przez oferenta w wysokości 5 tys. za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.

Za termin zakończenia zamierzenia inwestycyjnego uznaje się datę odbioru ostatecznego obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organizator przetargu zastrzega prawo naliczania kar umownych z tytułu istotnego odstąpienia od przedłożonej w ofercie koncepcji architektonicznej obiektu w wysokości do 100 tys. zł.

Nabywca dobrowolnie podda się z tego tytułu egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Cena wywoławcza nieruchomości    186.000 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 % oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 498 zł. 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące        10 % ceny wywoławczej i złożą w terminie przewidzianym w niniejszym postępowaniu pisemną ofertę napisaną w języku polskim.

Wadium:

Wadium należy wpłacić do dnia 31 maja 2005 r. w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto PKO BP S.A. o/H-ka 79 1020 1332 0000 1102 0037 4793 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Wpłacone wadium zostanie:

1.      Zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli oferta osoby wpłacającej wadium zostanie przyjęta.

2.      Zwrócone, jeżeli oferta zostanie odrzucona.

3.      Ulegnie przepadkowi, jeżeli oferta osoby wpłacającej wadium zostanie przyjęta, a osoba nie stawi się w ustalonym terminie do podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „PRZETARG NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI” do dnia 31 maja 2005 r. do godz. 15.30 w siedzibie organizatora przetargu przy ul. A.Zina 1 w pok. 219. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2005 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta, bez dodatkowego zawiadamiania oferentów.

Termin i miejsce zapoznania się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1 w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w terminie do 31.05.2005 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 223 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Hajnówka 21.04.2005 r.                                                                    Burmistrz Miasta


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444