Home

Ilość odsłon: 4266   Data publikacji:  2005-03-14

Hajnówka, dnia 14.03.2005 r.

Fn. 3410/2/05

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 60.000 euro.

1.  Nazwa i adres zamawiającego:
     Burmistrz Miasta Hajnówka
     ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
     tel. (085) 6822180, 6826454, fax 6822994

2.  Określenie trybu zamówienia:
     Przetarg  nieograniczony – art. 39 - 46  ustawy  z  dnia   29  stycznia  2004 r.
     Prawo zamówień publicznych.
3.  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     (SIWZ):
     Po złożeniu pisemnego wniosku specyfikacja bez odpłatności może być:
     a/ pobrana w siedzibie zamawiającego przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce, pokój Nr 216,

     b/ przesłana przesyłką pocztową lub faksem na wskazany adres Wnioskodawcy.

4.  Opis przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

     Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację:
     a/ usprawnienia układu komunikacyjnego w mieście Hajnówka w wysokości  252.478 zł.
     
b/ rozbudowę systemu komunikacyjnego w mieście Hajnówka w wysokości  657.969 zł.

                 R a z e m                                                                           910.447 zł.

5.  Oferty wariantowe:

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6.  Termin wykonania zamówienia:

     Udzielanie kredytu w okresie miesięcy czerwiec – grudzień 2005 roku.
     Spłata będzie następowała kwartalnie:
     a/ kredytu w latach 2006 - 2008,
     b/ odsetek od kapitału w okresie III kwartał 2005 r. – IV kwartał 2008 r.

7.  Opis  warunków   udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania oceny ich
    spełnienia:

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

      a/ złożą ofertę cenową według ustalonego wzoru,
      b/ złożą  oświadczenie  o  spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29          
          stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych według ustalonego wzoru,
      c/ terminowo złożą ofertę.

      Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  
     „spełnia  –  nie  spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i  oświadczeniach.

8.   Informacja na temat wadium:

      Wadium nie jest wymagane.

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Cena ofertowa brutto – 100 %.

10. Miejsce oraz termin składania ofert:

      Ofertę złożyć w pokoju nr 219 (sekretariat) Urzędu Miasta Hajnówka,
      ul.  Aleksego  Zina 1,   17-200  Hajnówka   lub  przesłać listem poleconym  w   
      terminie do godz. 1100 dnia 11 kwietnia 2005 roku.

11. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.     

12. Osoby   po   stronie   zamawiającego   upoważnione  do  kontaktowania  się  z

      oferentami:

      a/ Nowik Halina  - tel. 6826454, fax 6822994, pokój nr 218,
      b/ Kiendyś Mikołaj - tel. 6822015, fax 6822994, pokój nr 216,

      od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1530.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444