Home

  B.I.341/5/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM .

            Urząd Miasta w Hajnówce , 17-200 Hajnówka ,ul. A. Zina 1 , tel.(085) 682 21 80 ,  fax (085) 682 29 94 , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miasta  przy ul. A. Zina 1 w Hajnówce.

1.Okna winny charakteryzować się następującymi parametrami:

 • podział pól jak na rysunku (zał. nr 1),

 • profil wielokomorowy ,

 • współczynnik przenikania ciepła dla szkła Kmax=1,1W/m2K,

 • funkcja mikrowentylacji i rozszczelnienia ,

 • uszczelki z pamięcią kształtów ,

2.Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowane szklone szkłem matowym bezpiecznym, o podziale pól jak w zał. nr 1.

3.Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe  drewniane szklone o podziale jak w zał. nr 1, zamykane na klucz i wyposażone w samozamykacz.

4.Drzwi wewnętrzne  drewniane jednoskrzydłowe pełne zamykane na klucz.

5.Drzwi zewnętrzne  stalowe dwuskrzydłowe  pełne o podziale jak w zał. nr 1 antywłamaniowe spełniające warunek ocieplenia tak jak dla drzwi do pomieszczeń ogrzewanych (z samozamykaczem szerszego skrzydła ).

Oferowane wyroby winny mieć atest dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie ( dot. okien i drzwi ). 

6.Ilość zamawianej stolarki :

 • okna PCV dwudzielne rozwierano-uchylne –sztuk 4 o pow. łącznej –7,48m2

 • okna PCV  rozwierano-uchylne –sztuk 6 o pow. łącznej –11,76m2

 • drzwi aluminiowe – sztuk 1-o powierzchni – 2,90m2

 • drzwi stalowe zewnętrzne – sztuk 1 o powierzchni – 3,22m2

 • drzwi drewniane wewnętrzne dwuskrzydłowe – sztuk 1 o powierzchni – 3,00m2

 • drzwi drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe – sztuk 1 o powierzchni – 1,71m2

7.Wymagany termin realizacji – 30.08.2004 roku.

8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych .

9.Ubiegający się o wykonanie zamówienia nie powinien podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych .

10.Formularz ofertowy do wypełnienia przez oferenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego      ogłoszenia .

11.Zainteresowani otrzymaniem zamówienia, mogą składać oferty w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce pok. nr 56 do dnia 30.07.2004r. do godziny 900 w zamkniętych kopertach z napisem :”Oferta na wymianę stolarki w Urzędzie Miasta „.

12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2004r. 0 godzinie 915 w pok. nr 68 Urzędu Miasta w      Hajnówce.

13.Kryteria, jakim będzie kierować się zamawiający przy wyborze ofert:

 • cena – 80%

 • termin realizacji wyrażony w dniach –10%

 • gwarancja za wykonanie roboty liczona w latach –10%

 14.Załącznik NR 1 i 2 do pobrania w Urzędzie Miasta w Hajnówce pok. nr 68


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444