Home

  Nr sprawy 07/2004/ZGM

Hajnówka, dnia 25.06.2004r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w HAJNÓWCE ul.Parkowa 6 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Wykonanie docieplenia 1 ściany zewnętrznej budynku pięciokondygnacyjnego mieszkalnego , wielorodzinnego ul.3-go Maja 39 w Hajnówce metodą lekką mokrą

 1. Żądany termin zakończenia robót - 20.10.2004r.

 2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

 • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym

 • posiadają niezbędne uprawnienia

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /art.24 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych/

 1. Oferta powinna być opracowana i złożona wg formularzy przekazywanych oferentom w materiałach przetargowych.

 2. Do oferty należy dołączyć :

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • załączniki 1-3 opracowane wg druków załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł

 • kosztorys ofertowy

Opisany powyżej sposób przygotowania oferty i załączników jest obowiązujący pod rygorem wyłączenia oferty z rozpatrywania.

 1. Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie ZGM pokój nr 6 w godz. 7.00 - 15.00
  Informacji szczegółowych udziela Pan/i/ B.Antypiuk pokój nr 6 w godz.7.00-15.00

 2. Oferty składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul.Parkowa 6 w godz. 7.00 - 15.00. do dnia 23.07.2004r. do godz.10.30

Oferty należy oznaczyć : " REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM - ul.3-go Maja nr 39 w Hajnówce

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 23.07.2004r. o godz. 11.00

 2. Kryteria oceny ofert :

 1. cena ................... 90%

 2. okres gwarancji 10%

   


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444