Home

Hajnówka  2004.06.16.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, ul. Aleksego Zina 1, tel. (085) 6822180, fax (085) 6822994, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej napowietrznej linii oświetleniowej w ul: Jutrzenki i Skowronka w Hajnówce
oraz linii kablowej w ul. Parkowej.

Wymagany termin realizacji - do dnia 30 lipiec 2004 roku.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 74, w godz. 8.00 - 15.00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami - Marta Wilson - Trochimczyk, Jarosław Kicel, pok. 74, tel. (085) 6822014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 56. Termin składania ofert upływa z dniem 02 lipca 2004 roku, godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 lipca 2004 roku, godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 74.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena - 100 %,


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444