Home

BI.341/2/2004

 OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Hajnówka ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka,  tel. /085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej  60 000 euro na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku GIMNAZJUM Nr.1 w Hajnówce

polegających na wymianie stolarki okiennej na PVC , dociepleniu i przekryciu  stropodachu, dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji oraz  modernizacji  inst.wew.c.o.

2. Zakres robót:

2.1.ZADANIE  Nr.1

·        wymiana  stolarki okiennej i drzwi balkonowych drewnianej na  okna PCV

       w ilości -  186 szt / 652,52 m2  /Załącznik Nr.1 do SIWZ/.

2.2.ZADANIE  Nr.2

·        ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o grub. 13-16cm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich- o pow. ok.1.101 m2

·        docieplenie ścian styropianem gr.13 cm metodą "lekką mokrą" w systemie TERRANOVA, tynk krzemianowy, częściowo boniowany -  o powierzchni  ok.2.870 m2

/Załącznik Nr.2 do SIWZ/.

2.3.ZADANIE  Nr.3

.  modernizacja  instalacji c.o. w budynku  gimnazjum Nr.1 wg. przedmiaru

    /Załącznik Nr.3 do SIWZ/.

3. Termin  realizacji zamówienia.

Wymagany  termin  realizacji zamówienia –  od dnia  01.06..2004r - do dnia 23.08.2004

4. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

-Cena                - 90%

-Gwarancja       - 10%

5. Wadium.

Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium na konto  w PKO bp Hajnówka Nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 w wysokości:

5.1. Dla Zadania Nr.1            - 3.000 zł  

5.2. Dla Zadania Nr.2            - 5.000 zł

5.3. Dla Zadania Nr. 3           - 1.500 zł

Razem: Zadania Nr.1 , 2 i 3  - 9.500 zł

6.Termin składania ofert  upływa dnia  21.05.2004 r do godz.  10oo.

Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie zamawiającego  pok. Nr.56

Koperta powinna być oznaczona –„OFERTA na wykonanie termomodernizacji  GIMNAZJUM Nr.1 w Hajnówce”.

7.Dopuszcza się składanie ofert częściowych

8.Nie dopuszcza się składanie oferty wariantowej

9. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  21.05.2004r  o godz.1030 w pok. Nr.69

10. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni /tj. do dnia 20.07.2004r/.

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.69 lub prześlemy pocztą po zgłoszeniu się telefonicznym.

Obowiązuje wcześniejsze uiszczenie opłaty za SIWZ w kwocie 30 zł. do kasy Urzędu Miasta w Hajnówce lub przelewem na konto PKO bp Hajnówka Nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu.

.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe: 

-spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-zrealizowali w ostatnich 2-ch latach co najmniej 3 zamówienia o porównywalnym charakterze,

-zatrudniają kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi,

-udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji.

13. Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Włodzimierz Wołkowycki  i Maria  Ginszt tel.682 2875 , 682 6443  lub fax.682 2994


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444