Home

                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

            Urząd Miasta w Hajnówce, 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, tel. /085/ 682 21 80, fax /085/ 682 29 94, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. A. Zina 1 w Hajnówce.

  1. Okna winny charakteryzować się następującymi parametrami:

-        podział pól jak na rysunku (zał. nr 1),

-        profil wielokomorowy,

-        współczynnik przenikania ciepła dla szkła Kmax= 1,1 W/m2K,

-        funkcja mikrowentylacji i rozszczelniania,

-        uszczelki z pamięcią kształtów.

  1. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe szklone szkłem matowym bezpiecznym, o podziale pól jak w zał. nr 1

Oferowane wyroby winny mieć atest dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie (dot. okien i drzwi).

  1. Ilość i liczba zamawianej stolarki:

-        okna- szt. 10 o łącznej powierzchni – 21,28 m2,

-        drzwi aluminiowe szklone- szt. 1 o powierzchni 2,9 m2.

  1. Wymagany termin realizacji – 10. 04. 2004 r.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani  wariantowych . 
  1. Ubiegający się o wykonanie zamówienia nie powinien podlegać wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
  1. Formularz ofertowy do wypełnienia przez oferenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.
  1. Zainteresowani otrzymaniem zamówienia, mogą składać oferty w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce pok. nr 56 do dnia 22.03.2004 r. do godz. 900 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wymianę stolarki w Urzędzie Miasta”.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2004 r. o godz. 915 w pok. nr  68  Urzędu Miasta w Hajnówce.
  1. Kryteria jakimi będzie kierować się zamawiający przy wyborze ofert:

-        cena – 80%

-        termin realizacji wyrażony w dniach – 10%

-        gwarancja za wykonanie roboty liczona w latach – 10%

      11. Załączniki Nr 1 i 2 do pobrania w Urzędzie Miasta w Hajnówce pok. nr 68.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444