Home

Hajnówka, 2004-02-05

BI 7323/1/04

O g ł o s z e n i e

o przetargu nieograniczonym na wykonanie materiałów  geodezyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina nr 1, tel. 085 6822875, fax 085 6822994, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów geodezyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, w skali 1 : 2000.

W ramach zamówienia, które dotyczy terenu gminy miejskiej Hajnówka w granicach administracyjnych, należy opracować materiały geodezyjne  dla trzech obszarów nazwanych roboczo:

1/  „Hajnówka Północ” - obszar obejmujący teren ograniczony szlakiem kolejowym Bielsk Podlaski - Hajnówka - Siemianówka i granicami administracyjnymi miasta od północy i zachodu;

2/  „Hajnówka Południe” - obszar obejmujący teren ograniczony szlakiem kolejowym Bielsk Podlaski - Hajnówka - Czeremcha i granicami administracyjnymi miasta od południa i zachodu;

3/ „Hajnówka Wschód” - obszar obejmujący teren ograniczony szlakiem kolejowym Czeremcha – Siemianówka i granicami administracyjnymi miasta od wschodu północy i południa;

Materiały o których mowa wyżej, winny także przedstawiać teren gminy sąsiedniej, w pasie o szerokości 150 m wokół granic administracyjnych miasta.

Treść merytoryczna materiałów geodezyjnych – w postaci kopii uaktualnionych map zasadniczych w skali 1: 2000, powinna zawierać aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz ewidencji gruntów i budynków a także sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności:

- dotyczące ewidencji gruntów – (granice i numery działek, granice konturów użytków 

  gruntowych i klas,  gleboznawczą klasyfikację  gruntów, budynki),

- dotyczące uzbrojenia podziemnego (zbiorcze kolektory sanitarne, deszczowe, sieci

  wodociągowe, uliczne i przesyłowe, kable energetyczne SN i NN, sieci światłowodowe i

  telefoniczne, sieci c.o., i c.w.u.),

- dotyczące uzbrojenia nadziemnego (linie elektroenergetyczne, sieci światłowodowe,

  zagospodarowanie terenu, place, ulice, mosty),

- ukształtowanie terenu z uwzględnieniem warstwic co 1 m.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – oddzielnie na każdy z trzech wyżej wymienionych obszarów roboczych.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Przez okres przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do momentu jego opiniowania i uzgadniania, wykonawca w ramach oferowanej ceny opracowania materiałów, zapewni aktualizację w/w materiałów geodezyjnych na obszarach, w których zajdą zmiany w terenie.

Materiały winne być opracowane na folii.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na  wykonanie zamówienia lub jego części należy złożyć do dnia 20 lutego 2004 r., do godziny 10oo, w Urzędzie Miasta Hajnówka, (sekretariat – pokój nr 56, II piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2004 r., o godzinie 11oo w pokoju nr 12 w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Kryteria oceny ofert:

- cena                                           - 70 %

- termin wykonania (liczony w dniach) - 30 %.

Wadium w kwocie 3.000 zł  (przy ofercie na obszar w granicach administracyjnych miasta) lub 1.000 zł za (ofertę częściowa za każdy z obszarów roboczych), należy wnieść do kasy Urzędu Miasta w Hajnówce (pokój nr 13 – parter) w terminie  obowiązującym dla składania ofert.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem: „Oferta na wykonanie map do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka”.

                                                                                                          Burmistrz Miasta  Hajnówka

 

 Formularz ofertowy

(Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie materiałów  geodezyjnych

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka)

1. Nazwa i adres oferenta

    ..........................................................................................................................

    ...........................................................................................................................

    oferuję(my) wykonanie materiałów geodezyjnych do opracowania miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka*

   

    a/ na obszar całej gminy miejskiej Hajnówka

    b/ części obszaru gminy miejskiej Hajnówka - .............................................................................................

    ..........................................................................................

   ...........................................................................................

( w części b/ podać nazwę wybranego obszaru roboczego określonego w ogłoszeniu)

    W ramach niniejszej oferty dokonam(y) aktualizacji materiałów na obszarach gdzie zajdą

    zmiany w terenie, w okresie między wykonaniem w/w materiałów geodezyjnych, a

    sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do momentu jego

    uzgadniania i opiniowania.

2. Oferowana cena wykonania materiałów geodezyjnych wraz z ich aktualizacją wynosi kwotę:

    - netto ....................................................................................................................................  zł

    - podatek ................................................................................................................................ zł

    - brutto ................................................................................................................................... zł

3. Oferowany termin wykonania zamówienia ..............................................................................

                                                                                                  (data)

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 2 

    USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 oferent oświadcza, że:

 

1.        jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.        posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3.        dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.        znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.        nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy.

  

 

..................Podpis oferenta..................

 * - niepotrzebne skreślić


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444