Home

 
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

Lokalu użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. Ks.I.Wierobieja 18 o powierzchni użytkowej 17,06 m2. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł plus 22% VAT. Wadium wynosi 200 zł (słownie złotych: dwieście).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2004 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, sala Nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta Hajnówka najpóźniej do godziny 9.30 w dniu przetargu. Wygrywający przetarg ustny obowiązany jest w ciągu 2 dni podpisać umowę najmu. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia przez najemcą umowy przed upływem miesiąca, wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 77, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 682-64-51.

 Burmistrz Miasta Hajnówka
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444