Home

BI.341/ 24 /2003

Hajnówka, 2003-10-28

 OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, tel. (085) 6822180, fax 6822994 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej  do przebudowywanego obiektu Amfiteatru przy ul. Parkowej w Hajnówce.

1.      Zakres robót:

  • przyłącze  kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 PCV o łącznej długości 46 mb z 2 studzienkami inspekcyjnymi.

  • Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w załączonej do niniejszego ogłoszenia dokumentacji technicznej.

2.      Wymagany termin realizacji – do 30 listopada 2003r.

3.      Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie powinni podlegać wykluczeniu na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.

4.      Materiały przetargowe (formularz ofertowy - Załącznik nr 1) można pobrać nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 68 (II piętro) w godz.8.00-15.00 w dniach urzędowania.

5.      Do oferty należy dołączyć:

  •  Aktualny  wypis / odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej oferenta.

6.      Oferenci zainteresowani realizacją zamówienia składać mogą oferty oznaczone napisem: "Oferta na przyłącze kanalizacji sanitarnej",  w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce pokój nr 56 (II piętro) - do dnia 5 listopada 2003r. – do godz.9.00.

7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada  2003r. o godz.9.15. w pokoju nr 68 (II piętro) -  Urzędu Miasta w Hajnówce.

8.      Kryteria jakimi będzie kierować się Zamawiający:

  • cena – 80 %;

  • gwarancja – 10%,

  • termin realizacji zamówienia – 10%.

9.      Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Włodzimierz Wołkowycki, tel.(085) 6822875, w godz.8.00-15.00.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444