Home

 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

1)  Lokalu użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. Ks.I.Wierobieja 9 o powierzchni użytkowej 23,10 m2. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,00 zł plus 22% VAT. Wadium wynosi 200 zł (słownie złotych: dwieście).

2)  Lokalu użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. Ks.I.Wierobieja 28 o powierzchni użytkowej 19 m2. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,00 zł plus 22% VAT. Wadium wynosi 200 zł (słownie złotych: dwieście).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2003 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, sala Nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta Hajnówka najpóźniej do godziny 9.30 w dniu przetargu. Wygrywający przetarg ustny obowiązany jest w ciągu 2 dni podpisać umowę najmu. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia przez najemcą umowy przed upływem miesiąca, wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 77, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 682-64-51.

Hajnówka, dnia 06.10.2003r.                                                                   Burmistrz Miasta
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444