Home

 
 OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 30 000 EURO

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, ul. Aleksego Zina 1, tel. (085) 6822180, fax (085) 6822994, ogłasza II przetarg nieograniczony na zakup używanego  podnośnika  koszowego  do  prac  w  energetyce.

Wymagany  termin  realizacji  -  do  dnia  10 października  2003 roku.

Postępowanie  nie  zostało  poprzedzone  wstępną  kwalifikacją.

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać  w  siedzibie  zamawiają - cego, pok. 74, w  godz. 8.00 – 15.30.

Osoby  uprawnione  do  kontaktów  z  oferentami  -  Jarosław  Kicel, Jarosław  Grygoruk, pok. 74, tel. (085) 6822014, 6826445.

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art. 19 ust. 1       i  art. 22 ust. 7  ustawy  o  zamówieniach  publicznych.

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  zamawiającego, Urząd  Miasta  Hajnówka,                   17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 56. Termin  składania  ofert  upływa  z  dniem 30 września  2003 roku, do  godz. 10.00.

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 30 września 2003 roku, godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, Urząd  Miasta  Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 56.

Kryteria  wyboru  oferty  i  ich  znaczenie:

Cena  -  70 % Ocena parametrów technicznych 30 %.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444