Home

                                                                Ogłoszenia                                                  Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
ogłoszenie  o  konkursie

na  opracowanie  koncepcji architektonicznej  krytej  pływalni

wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  szkolnego

w granicach opracowania: ul.Piłsudskiego - Armii Krajowej - 3-go Maja w Hajnówce
(konkurs  otwarty, jednoetapowy)

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

burmistrz  Miasta  Hajnówka,  ul.A.Zina 1,  17-200 Hajnówka,  tel.(085) 6822180,  fax (085) 6822994, Regon 000523318,

http:/www.hajnowka.pl;    e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

2.      Określenie przedmiotu konkursu:

opracowanie  koncepcji  architektonicznej  krytej  pływalni  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  szkolnego

w granicach opracowania: ul.Piłsudskiego- Armii Krajowej - 3-go Maja w Hajnówce

3.      Miejsce i termin udostępnienia warunków konkursu:

Urząd Miasta w Hajnówce,  Referat Budownictwa i Inwestycji,

ul. Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka,  pokój nr 4, tel. (085) 682-2875,  682-6443,
- od dnia 12 maja 2003r.
- w godz. 8.00 - 15.00.

4.      Miejsce i termin składania i otwarcia kart identyfikacyjnych:

Ø      termin  składania  kart identyfikacyjnych:

Urząd Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka,  pokój nr 56,
- do dnia 3 czerwca 2003r. - do godz. 10.00.

Ø      termin otwarcia  kart  identyfikacyjnych:

Urząd Miasta w Hajnówce, Referat Budownictwa i Inwestycji,  ul. Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka,  pokój nr 4,   - do dnia 3 czerwca 2003r. (wtorek) - o godz. 10.30.

5.      Miejsce i termin składania prac przez uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w  konkursie:

Urząd Miasta w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1,  17-200 Hajnówka,  pokój nr 56,
- do dnia 4 lipca 2003r.  (piątek) - do godz. 10.00.

6.      Określenie wymagań, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do architektów (osoby fizyczne lub zespoły autorskie) nie wykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art.19 Ustawy z dnia 10.06.1994r.o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 12.06.2002r.,  Nr 72, poz.664 i Nr 113, poz.984).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez autora lub co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład zespołu autorskiego uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, udokumentowanych stosownym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów.

7.      Określenie wysokości  zwrotu kosztów  przygotowania oferty:

Przewiduje się zwrot kosztów opracowania oferty w kwocie ryczałtowej 1.000zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla ofert spełniających warunki konkursu i zakwalifikowanych  do postępowania konkursowego.

 

   


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444