Home

                                                              Ogłoszenia                                                   Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

   
Załącznik do Zarządzenia Nr 38/03
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29.05.2003r.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

w skład którego wchodzi :

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły i Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce , ul. Wróblewskiego 2

Do konkursu mogą przystąpić:

 1. Nauczyciele mianowani, dyplomowani lub nauczyciele akademiccy ,którzy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole danego typu .
 2. Posiadają ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs z zakresu zarządzania oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. Posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 4. W okresie ostatnich pięciu lat przed powierzeniem stanowiska uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce lub pozytywną ocenę w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej , jeżeli stanowisko dyrektora obejmują bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej.
 5. Posiadają potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 2. Odpis dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskany stopień awansu zawodowego .
 4. Opis i udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej
 5. Odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych lub kursu z zakresu zarządzania oświatą.
 6. Własną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora.
 7. Dokument potwierdzający ocenę pracy.
 8. Aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne kandydata , niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły.
 9. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Uwaga! Kserokopie dostarczonych dokumentów winny być uwierzytelnione.

Oferty konkursowe w zamkniętych kopertach oraz zgłoszenie do konkursu należy składać w terminie do 18 czerwca 2003r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka , 17 - 200 Hajnówka ul. A. Zina 1 , II piętro, pokój nr 56 z dopiskiem:
            "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444