Home

Ilość odsłon: 3723   Data publikacji:  2007-10-26

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referenta – w Referacie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, pożądane kierunki :ochrona środowiska, administracja, prawo,

b) umiejętność obsługi komputera,

  c) znajomość technik pracy biurowej,

  d) znajomość ustaw: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie przyrody w zakresie zadań własnych gminy.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) komunikatywność,

b) umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie zadań własnych gminy,

   b) przygotowywanie materiałów oraz publikacja informacji o środowisku,

   c) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,

   d) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem maszyn i pojazdów będących na stanie referatu,

   e) prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładania kar,

   f) znajomość tematyki zadań załatwianych przez referat z zakresu drogownictwa, utrzymania czystości, ochrony środowiska oraz spraw mieszkaniowych.

  Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pocztą elektroniczną na adres: ( hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem :

"Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska " w terminie do dnia 16 listopada 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Hajnówka, dnia 25.10.2007 r.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444