Home

Ilość odsłon: 5053   Data publikacji:  2007-10-15

Hajnówka 11.10.2007 r.

RADA MIASTA HAJNÓWKA

BRM.0150-8/07

Mieszkańcy Miasta

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 października 2007 r. godz. 15.00 w SALI  Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Hajnówka
4. Interpelacje .
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 15.09.2007 r . - 12.10.2007 r.
6. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .
7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka i Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie medycyny szkolnej.
9. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych  kontrolach .
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
11. Podjęcie uchwał w sprawach :
  A/ Stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych,
  B/ Stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych,
  C/ Stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych,
  D/ Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka,
  E/ Zmian w budżecie miasta na 2007 r.,
  F/ Zaciągnięcia pożyczki,
  G/ Ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka,
  H/ Uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka,
  I/ Uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2008-2011
12. Wolne wnioski, zapytania .
13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .
14. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444