Home

Ilość odsłon: 2448   Data publikacji:  2007-09-17

Hajnówka, dnia 2007-09-14

RADA MIASTA HAJNÓWKA

BRM.0150-7/07

MIESZKAŃCY MIASTA

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 września 2007 r. godz. 15.00 w SALI Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k    o b r a d :

1.

Otwarcie sesji

2.

Przyjęcie porządku obrad

 

3.

Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miasta Hajnówka

 

4.

Interpelacje

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie 06.06.2007 r -14.09.2007 r .

 

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 

7.

Ciepłownictwo – energetyka cieplna

 

8.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2007r.

 

9.

Sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka

 

10.

Rozpatrzenie skargi mieszkanki Hajnówki .

 

11.

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

 

A/

Uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka ,

 

B/

Określenia procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ,

 

C/

Zmian w budżecie miasta na 2007 r.,

 

D/

Ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka

 

E/

Uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka


 

F/

Odwołania sekretarza Gminy Miejskiej Hajnówka

 

G/

Powołania sekretarza Gminy Miejskiej Hajnówka

12.

Wolne wnioski, zapytania .

 

13.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 

14.

Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444