Home

Ilość odsłon: 2416   Data publikacji:  2006-09-10

Hajnówka, dnia 2007-09-10 

RADA MIASTA HAJNÓWKA

 BRM.0150-6/06

MIESZKAŃCY MIASTA

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady IX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 września  2007r.  godz. 15.00 w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k   o b r a d

1. Otwarcie sesji  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Podjęcie  uchwał w sprawach :  
  A/ zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania.
  B/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
4. Zamknięcie obrad.  
         

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444