Home

Ilość odsłon: 8939   Data publikacji:  2006-07-09

 

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta – w Referacie Spraw Administracyjnych i Organizacji-dowody osobiste w Urzędzie Miasta Hajnówka

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe : pożądane administracja, prawo

 2. umiejętność obsługi komputera,

 3. znajomość technik pracy biurowej,

 4. znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 5. Wymagania dodatkowe:

 6. wysoka kultura osobista,

 7. umiejętność pracy w zespole,

 8. dokładność

 9. komunikatywność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem,utratą i odnalezieniem dokumentów tożsamości.

2. Postępowanie z dokumentami stwierdzającymi tożsamość osób zmarłych.

3. Zakładanie KOM-ów i kart alfabetycznych na podstawie aktów urodzeń i włączenie ich do kartoteki.

4. Prowadzenie rejestrów numerowych dowodów i protokołów zniszczeń dokumentów tożsamości.

5. Współpraca z osobą prowadzącą ewidencję ludności.

6 Współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego.

7. Zastępstwo osoby prowadzącej ewidencję ludności.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pocztą elektroniczną na adres: (hajnowka@hajnowka.pl ) w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem : "Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Spraw Administracyjnych i Organizacji-dowody osobiste w terminie do dnia 23 lipca 2007 r."

    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Hajnówka, 09 lipca 2007 r.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444