Home

Ilość odsłon: 5514   Data publikacji:  2006-06-11


RADA MIASTA HAJNÓWKA

BRM.0150-5/07                                                                                                        Hajnówka, dnia 2007-06-06

MIESZKAŃCY MIASTA

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 20 czerwca  2007 r. godz. 15.00 w SALI Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k   o b r a d

1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Hajnówka

 

4.

Interpelacje .

 

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 18.05.2007 r. - 05.06.2007 r.

 

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 

7.

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w szkołach.

 

8.

Potencjał wykonawczy / wlasny , lokalny / w budownictwie i usługach remontowych

 

9.

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

 

A/

Sprawozdania  z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Hajnówka za lata 2004-2006

 

B/

Raportu  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnowka za lata 2004-2006 ,

 

C/

Wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego ,

 

D/

Powołania zespołu do spraw wyboru ławników ,

 

E/

Wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Hajnówka

10.

Wolne wnioski, zapytania .

 

11.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

12.

Zamknięcie obrad.

 

         

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444