Home

Ilość odsłon: 2886   Data publikacji:  2006-06-04


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2007

     Z dniem 30 czerwca 2007r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin, prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.  
    Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych oraz innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz Policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokatccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze służby więziennej; 
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników

   Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Liczba ławników

 • Sąd Okręgowy w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych - 2
 • Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - do orzekania w sprawach rodzinnych - 2 
 • do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych - 4

  Pliki do pobrania na stronie BIP >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444