Home

Ilość odsłon: 2503   Data publikacji:  2006-04-25

    
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Zastępca Głównego  Księgowego -  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Hajnówce

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Liczba stanowisk - 1

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe

 • korzystanie  w pełni z praw publicznych;

 • pełna zdolność do czynności prawnych;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, podatków, samorządu terytorialnego,

 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office, znajomość programów finansowo-księgowych: Płatnik, MultiCash);

2.Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista;

 • równowaga emocjonalna;

 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

 • zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

 • nieposzlakowana opinia;

 • dyspozycyjność;

 • doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku

3. Główne obowiązki:

 • księgowanie dokumentów finansowo-księgowych

 • przygotowywanie danych do planów finansowo-budżetowych

 • opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki

 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej i płac

 • współudział w prowadzeniu księgowości Ośrodka

 • przygotowywanie dokumentów do ZUS

 • przygotowywanie list płac, przelewów płac, prowadzenie kart wynagrodzeń

 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

4. Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny;

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 • kwestionariusz osobowy;

 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 • kserokopie dokumentów (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu z pełni  praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do dnia  9 maja 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Tryb organizowania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce określa Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne do wglądu w administracji MOPS w Hajnówce, w pokoju nr 5.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hajnówce
mgr Barbara Zdzisława Wasiluk

 Hajnówka, dnia 25.04.2007 r.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444