Home

Ilość odsłon: 6400   Data publikacji:  2006-04-17

    
  RADA MIASTA HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 2007-04-11

 BRM.0150-3/07

Mieszkańcy Miasta

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady VI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 kwietnia  2007 r. godz. 15.00 w SALI Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k   o b r a d .

1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miasta Hajnówka

 

4.

Interpelacje .

 

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 17.02.2007 r. - 11.04.2007 r.

 

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 

7.

Sprawozdanie ze współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.

 

8.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r.

 

9.

Informacja  z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 

10.

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za 2006 r.

 

11.

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

 

A/

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2006 r.

 

B/

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2007-2013 Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce

12.

Wolne wnioski, zapytania .

 

13.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

14.

Zamknięcie obrad.

 

         

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444